תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

שלום וברוך הבא לאתר www.nesikaiskit.co.il/. מפעילת האתר – השותפות נסיקה עסקית (ע.מ. 021602081) (להלן: "המפעיל/ה" ו/או "השותפות" לפי ההקשר) מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו "nesikaiskit" וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר www.nesikaiskit.co.il, לרבות עמוד הפייסבוק הנמצא בתת-שם המתחם https://www.facebook.com/nesikaiskit (להלן: "האתר") – הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.
בעצם פעילותך באתר, בשירות ו/או באיזה מהשירותים הנוספים המוצעים בו או בתקשורת ישירה מול השותפות, אתה מצהיר כי: (א) הינך בן 18 שנה לפחות; (ב) אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; (ג) יש לך תעודת זהות ישראלית תקפה; (ד) יש לך כתובת בישראל; ו-(ה) יש לך תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.‎
השותפות מעמידה את האתר אך ורק לרשותם של ישויות ואנשים אשר הגיעו לגיל הבגרות החוקי ואשר הינם כשירים להתקשר בהסכמים משפטיים כובלים על פי הדין החל. אם אינך עומד בדרישה זו, אינך מורשה להשתמש באתר האינטרנט.
אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר.
אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, להירשם או להשתמש באתר ו/או בשירותי השותפות בכל דרך שהיא.

1. הקדמה
1.1. הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.
1.2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.
1.3. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכול בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ויכונה להלן: "משתמש".
1.4. המונחים "השותפות", "האתר", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל השותפות. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל השותפות ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.
1.5. ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של השותפות ובכל מסמך אחר שתוציא השותפות. כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.
1.6. המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".
1.7. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים על השימוש בשירותי השותפות בין אם באמצעות האתר ובין אם דרך כל אמצעי אחר לרבות דרך עמוד הפייסבוק של השותפות ולרבות דרך עובדי השותפות (להלן: "צוות השותפות").
1.8. לתשומת לבך, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.
1.9. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
1.10. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").
1.11. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למפעיל האתר בכתובת דואר אלקטרוני support@nesika.co.il , והמפעילה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
2. אחריות
2.1. אתה מצהיר כי השותפות ו/או מפעילי האתר אינם אחראים על בטחונו האישי ו/או פרטיותו של משתמש האתר בגין כל שימוש באתר ו/או בשירותי השותפות.
2.2. אתה מצהיר כי המפעילים, השותפות ו/או מי מטעמם אינם אחראים וכי הינך האחראי הבלעדי על כל תוכן ו/או תקשורת אשר יועברו בינך ובין צד שלישי ו/או משתמשים אחרים בשירותי האתר ו/או בשירותי השותפות, לרבות הודעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט ושיחות טלפוניות והינך מסיר כל אחריות מהמפעילים, השותפות ו/או מי מטעמם על כל התקשרות הנובעת מהשימוש שלך ו/או של משתמש אחר בשירותי השותפות.
2.3. השותפות, המפעילים ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים לתוצאות רצויות ו/או תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותי השותפות.
2.4. המפעיל אינו מביע דעה ואינה תומך בשום תוכן, שירות, מוצר או הצעה שהגישה אליהם ניתנת באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר דרך השותפות. אין לראות במפעיל כמי שמעודד או ממליץ להיענות להצעות או שירותים שניתנים דרך האתר או באמצעות שירותי השותפות.
2.5. המפעיל אינו מספק את ההצעות והתוכן המופיעים באתר הנוגעים לצדדים שלישיים. יודגש, ההצעות והתוכן שהגישה מתאפשרת אליהם דרך האתר, מוצעות ומבוקשות על ידי צדדים שלישיים (להלן: "צדדים שלישיים"), ולא על ידי המפעיל האתר עצמו.
2.6. המפעיל יעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, אין המפעיל אחראי כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.
2.7. המפעיל אינו אחראי לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים העושים שימוש באתר או בשירותי השותפות בכל אמצעי אחר. המפעיל לא ישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות.
2.8. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לפטור את המפעיל מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.
2.9. בשום מקרה, המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותי השותפות ו/או מתקשורת מכל סוג שהוא בו הינך נוקט למול משתמשים אחרים באתר ו/או בשירותי השותפות. היעדר אחריות זה יחול גם לגבי נזק אובדן שימוש או נתונים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולה אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ו/או בשירותי השותפות ובמסמכים המופיעים בו או לתוצאות השימוש באתר ו/או במסמכים ו/או בקשר למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
2.10. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.
2.11. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין המפעיל מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא לגבי:
2.11.1. התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע להצעות אותם מציעים צדדים שלישיים שונים;
2.11.2. לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;
2.11.3. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;
2.11.4. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע אישי, חסוי או רגיש דרך האתר;
2.11.5. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.
3. השימוש בשירותי השותפות
3.1. כתנאי בסיסי לשימוש בשירותי השותפות באמצעות האתר ו/או דרך כל אמצעי אחר, אתה מצהיר כדלקמן:
3.2. הינך בן 18 שנה לפחות;
3.3. אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים;
3.4. אתה לא פסול דין ו/או קטין ואין לך אפוטרופוס;
3.5. אין לך כל מניעה חוקית ו/או אחרת לחתום על חוזים;
3.6. ידוע לך שאין השותפות מחויבת לספק תוצאות במסגרת מתן שירותיה.
4. מסירת מידע לעמותה
4.1. אתה מצהיר, כי כל מידע הנמסר למפעיל הינו מידע נכון ומדויק במועד ההרשמה לאתר, לרבות פרטים אודות אופן ההתקשרות עימך ואופן התשלום המבוצע על ידך לעמותה.
4.2. במידה וחל שינוי כלשהו בפרט כלשהו מהפרטים לעיל, הינך מתחייב לעדכן את המפעיל בהקדם האפשרי בפרטייך החדשים, באופן מדויק ומלא, לרבות בפרטי ההתקשרות עימך ובפרטי אופן התשלום.
4.3. במידה ויתגלה כי אי אילו מהפרטים אשר נמסרו על ידך הינם שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא נכונים ו/או לא שלמים, למפעיל שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות עימך ולסרב להעניק משירותיו לאלתר ובעתיד.
4.4. האתר מהווה פלטפורמה בלבד. באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. המפעיל לא ישא באחריות לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור מתוך עמוד הבית של האתר.
5. התחייבות לסודיות
5.1. הינך מתחייב שלא להעביר או לחשוף כל מידע הנוגע לשירותי השותפות מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת.
5.2. התחייבות זו תקפה כלפי כל מידע שהמשתמש נחשף אליו ללא תלות באופן החשיפה אל המידע – אם באמצעות עשיית שימוש בשירותים או באמצעות משתמשים אחרים ומבלי לגרוע מכל אמצעי אחר.
6. השימוש באתר
6.1. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר והשותפות ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
6.2. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.
6.3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
6.4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
6.5. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
6.6. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.
6.7. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין המפעיל אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.
6.8. רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי המפעיל או מי מטעמו, יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר.
7. קישורים חיצוניים
7.1. האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"), וממקורות אלה אל האתר עצמו.
7.2. אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי המפעיל, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי המפעיל, לגבי אותם מקורות אחרים.
7.3. אין המפעיל מתחייב, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.
7.4. המפעיל אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
7.5. מבלי לגרוע מן האמור, המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
8. שימוש לרעה באתר
8.1. המפעיל שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.
8.2. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויות של צדדים שלישיים.
8.3. יודגש, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. במקרים אלו, שבהם המפעיל סבור כי משתמש פעל באופן שנוגד את הדין ואת תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהמפעיל ימצא לנכון, המפעיל ינקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותו ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון:
8.3.1. משתמש שמסר למפעיל פרטים אישיים שגויים.
8.3.2. משתמש שביצע מעשה/מחדל אשר לטעמו של המפעיל עלול לפגוע בו או בצדדים שלישיים.
8.4. המפעיל לא יהיה אחראי בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי המפעיל עצמו, שלא בתם לב ובזדון.
9. תוכן באתר
9.1. המפעיל רשאי להרחיק משתמשים, לחדול מלשרת משתמשים ו/או לחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק, הודעה מראש או הסבר לכך.
9.2. המפעיל אינו נותן חסות או מביע כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י צדדים שלישיים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
9.3. הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:
9.3.1. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;
9.3.2. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam) הודעות שרשרת ו/או הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל;
9.3.3. עלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
9.3.4. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;
9.3.5. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
9.3.6. כוללים תוכן העלול להטעות צרכן;
9.3.7. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
9.3.8. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
10. רציפות, זמינות ואמינות השירות
10.1. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.
10.2. המפעיל רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.
10.3. המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יחוב באחריות לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
11. שיפוי
11.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את המפעיל, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
12. פרטיות
12.1. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור http://www.nesikaiskit.co.il/2016-01-18-09-30-39.
12.2. המפעיל מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
12.3. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים באתר.
12.4. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, הינך מאשר למפעיל לשלוח לך מידע בדואר אלקטרוני, בדואר, בטלפון, בהודעת טקסט או בכל דרך אחרת בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע שהוא עצמו מפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל המפעיל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות מתן הודעה על הסרה בהתאם להוראות המפורטות בתחתית הודעות הדואר האלקטרוני מטעם השותפות.
12.5. מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, המפעיל אינו יכול להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור המפעיל.
12.6. למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין אשר נובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעיל בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את המפעיל מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
12.7. המפעיל יעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;
12.7.1. כאשר המפעיל סבור כי משתמש באתר ביצע/מבצע פעולה שעלולה להזיק למפעיל, מי מטעמו או לצדדים שלישיים.
12.7.2. כאשר המפעיל סבור כי המשתמש עושה באתר שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.
12.7.3. כאשר המפעיל סבור כי משתמש הפר אחד או יותר מתנאי שימוש אלה.
12.7.4. למען ציות לצו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהמפעיל היא צד לו.
13. זכויות יוצרים
13.1. כל הדפים המצויים באתר הם רכושו של המפעיל. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של המפעיל.
13.2. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף עצמך לתנאי השימוש שהמפעיל יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.
13.3. כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות המפעיל בלבד ו/או ספקי התוכן של המפעיל ו/או השותפים העסקיים שלו.
13.4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש.
14. סימני מסחר
14.1. שמו של המפעיל, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של המפעיל הם קניינו הבלעדי של המפעיל. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
15. פרסומת
15.1. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעיל אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.
16. הפסקת שימוש
16.1. המפעיל יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדו צעדים כלשהם.
16.2. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.
16.3. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.
17. סמכות שיפוט
17.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.
17.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.
18. יצירת קשר
18.1. המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותיך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.